Regulamin zakupów

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep www.gabinetyka.pl działa w wyłącznie w systemie b2b, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i jest przeznaczony wyłącznie dla Klientów niebędących Konsumentami.

Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.gabinetyka.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.gabinetyka.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.gabinetyka.pl umożliwiający utworzenie Konta.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.gabinetyka.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.

KLIENT – Usługobiorca niebędący Konsumentem, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży lub produkcji maszyn rolniczych oraz sprzedaży części zamiennych dla ciągników i urządzeń rolniczych.

KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.

SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.gabinetyka.pl.

SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Rafał Pawlicki wykonujący działalność gospodarczą pod firmą GABINETYKA WYPOSAŻENIE GABINETÓW RAFAŁ PAWLICKI, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Ruciana 21/1, 71-471 Szczecin, NIP: 8513065983 , REGON: 520877048, adres poczty elektronicznej (e-mail): gabinetyka@home.pl, numer telefonu: +48 517 714 403.

UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.

USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

§ 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

Sklep www.gabinetyka.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski, wyłącznie na rzecz przedsiębiorców.

Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i jest wartością brutto. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych Produktów prezentowanych na stronie Sklepu.

Cena może ulec zmianie w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia (w szczególności wskutek zmian kursów walut lub zmian cen producenta). Jeśli zmiana taka dotyczy Produktów już zamówionych przez Klienta, to jest on o takiej zmianie niezwłocznie informowany i ma prawo do anulowania całości Zamówienia lub jego części.

Zamówienia można składać:

poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.gabinetyka.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok,

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:gabinetyka@home.pl,

telefonicznie pod numerem: +48 517 714 403.

W celu złożenia Zamówienia, Klient jest nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.

Usługobiorca jest zobowiązany niezwłocznie aktualizować wprowadzone podczas rejestracji dane w przypadku ich każdej zmiany. Usługobiorcy będący Konsumentami nie mogą zarejestrować Konta.

Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.Klient zobowiązany jest do podania informacji żądanych przez Sklep, w szczególności numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie Zamówienia. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w terminie 5 dni od momentu ich złożenia, nie będą realizowane.

Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od … do … w dni robocze. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. …, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

 

§ 4

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 3 pkt 7 oraz 10.

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.

Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.

Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT), który będzie dołączany do Produktu.

W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym niezwłocznie drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie Zamówienia, zrealizowanie bez brakujących Produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Produktu w miejsce brakującego).

 

§ 5

SPOSOBY PŁATNOŚCI

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy (płatność z góry na podstawie faktury PRO-forma),

płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem,

W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 25 1600 1462 1821 8139 3000 0001 (BNP Paribas Bank S.A) GABINETYKA WYPOSAŻENIE GABINETÓW RAFAŁ PAWLICKI, ul.Ruciana 21/1, 71-471 Szczecin, NIP: 8513065983 . W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr........”.

W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie wynikającym z załączonego dokumentu sprzedaży, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

W przypadku wyboru płatności opisanej w pkt 1.1 Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

§ 6

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu dostawy zakupionego Produktu oraz gabarytów i masy przesyłki.

Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

Czas kompletowania Produktu wynosi od 1 do 2 dni roboczych od momentu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2 dni roboczych od momentu nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost,

W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient jest zobowiązany zbadać przesyłkę, zwłaszcza ciągłość taśmy firmowej świadczącej o nienaruszeniu przesyłki, w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

Po uiszczeniu opłaty Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności doręczyciela w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie Produktu w trakcie dostawy.

Braki ilościowe w paczce rozpatrywane są pod warunkiem zgłoszenia ich do Sprzedawcy w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania paczki. 

Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

Klient jest zobowiązany do odebrania zamówionej przesyłki.

 

§ 7

REKLAMACJA PRODUKTU

Reklamacja z tytułu gwarancji.

Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Okres gwarancji dla Produktów jest uzależniony od producenta i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.

Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest karta gwarancyjna oraz dowód zakupu: faktura VAT.

Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać:

- pisemnie na adres: GABINETYKA WYPOSAŻENIE GABINETÓW RAFAŁ PAWLICKI, ul. Ruciana 21/1, 71-471 Szczecin,

- telefonicznie pod numerem: +48 517 714 403,

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gabinetyka@home.pl.

W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności:

- imię i nazwisko osoby do kontaktu,

- numer zamówienia,

- datę zakupu,

- ilość zakwestionowanych Produktów,

- nazwę Produktu,

- rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz pozostałe dane kontaktowe.

Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji.

Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres wskazany przez Sprzedawcę.

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania reklamowanego Produktu.

Klient pokrywa koszty odbioru oraz dostawy w przypadku wymiany Produktu na wolny od wad.

Odpowiedź na reklamację jest przekazywana Klientowi pisemnie na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne Produktu z tytułu rękojmi jest wyłączona.

§ 8

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,

prowadzenie Konta w Sklepie.

Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

 

§ 9

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 8 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.

umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,

dostęp do poczty elektronicznej,

przeglądarka internetowa,

włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym.

Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 10

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gabinetyka@home.pl.

W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej otrzymania.

Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

§ 11

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta).

Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gabinetyka@home.pl.

Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem natychmiastowym.

Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

§ 12

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.gabinetyka.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 12 pkt3 oraz wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku)są własnością Rafał Pawlicki wykonujący działalność gospodarczą pod firmą GABINETYKA WYPOSAŻENIE GABINETÓW Rafał Pawlicki, ul. Ruciana 21/1, 71-471 Szczecin, NIP: 8513065983 , REGON: 520877048. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.gabinetyka.pl, bez zgody Usługodawcy.

Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.gabinetyka.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.gabinetyka.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.gabinetyka.pl użyte są w celach informacyjnych.

 

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.

W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Klient ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl